Čo potrebuje dieťa do MŠ nájdete TU

Jedálny lístok

Pýtame sa

Je nám ľúto, nie sú tu žiadne ankety.

O nás

Súkromná materská škola „Ďatelinka“, s.r.o., Bagarova 2c, Martin bola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR od 1.septembra 2006 Rozhodnutím Ministerstva školstva SR číslo: CD – 2005 – 16534/33327 – 3096 zo dňa 26. 10. 2005.

Budova SMŠ slúžila potrebám predškolského zariadenia už od roku 1986 a pôvodným zriaďovateľom bolo Mesto Martin. Nachádza sa v mestskej časti Podháj – Stráne.

Celá budova je dvojpodlažná s dvoma triedami a samostatným školským dvorom s oplotením. Interiér a exteriér SMŠ vyhovuje požiadavkám vybavenia predškolského zariadenia. Je na dobrej úrovni a našou snahou je sústavne ho modernizovať a zveľaďovať.

Pracujú tu 4 kvalifikované pedagogické pracovníčky v dvoch triedach: V prvej triede mladších detí 3 – 4 ročných a v druhej triede starších detí 4 – 6 ročných. O čistotu a hygienu dbá 1 školníčka a upratovačka na polovičný úväzok.

Cieľom práce našej školy je maximálne rozvíjať celú osobnosť dieťaťa a zaisťovať všestrannú prosperitu detí. Intenzívnejšie sa zameriavame na pálčivý problém súčasnosti, ktorým je ekológia. Rozširujeme a realizujeme aktivity environmentálnej výchovy, čím formujeme u detí pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu..

Na obohatenie citového života detí organizujeme počas celého školského roka zaujímavé akcie: dni športu, škôlkárska šarkaniáda, tvorivé dielne s rodičmi, detské vystúpenia pre rodičov, divadelné predstavenia v podaní pani učiteliek, tradičný karneval, lyžiarsky a plavecký výcvik, environmentálne pobyty v prírode, besedy a exkurzie.

Deti využívajú  počas pobytu v SMŠ možnosť pracovať v záujmových krúžkoch vedených externými lektormi aj učiteľkami SMŠ.

Kľúčom k nášmu úspechu je utváranie klímy naplnenej láskou, toleranciou, úctou a vzájomnou dôverou a budovanie partnerského vzťahu rodina – škola.